مطالب مرتبط با کلید واژه

دستیار کنار دندانپزشک،دوره آموزشی دندانپزشکی،جهاددانشگاهی هرمزگان


دستیار کنار دندانپزشک

دستیار کنار دندانپزشک

از آنجاییکه تامین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارایه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآوری جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی که در این حوزه فعالیت می نمایند از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و همگی موید توجه در اولین رده ها جهت ارتقاء کیفیت خدمات و به ویژه سترون سازی و پیشگیری از سرایت بیماری های واگیر می باشد. لذا حضور کادر آموزش دیده در مراکز دندانپزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این راستا برنامه آموزشی دستیار کنار دندانپزشک به ترتیب دستیاران دندانپزشکی برای کادر مشغول به کار در مراکز درمانی و مطب های دندانپزشکی می باشد.

ادامه مطلب