اخبار

کمک مربیان مهد کودک

کمک مربیان مهد کودک

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می کند. این دوره در سرتاسر ایران ...

مربیان مهد و پیش از دبستان آزاد

مربیان مهد و پیش از دبستان آزاد

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می کند. این دوره در سرتاسر ایران ...

متقاضیان تاسیس مهد کودک

متقاضیان تاسیس مهد کودک

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می کند. این دوره در سرتاسر ایران ...

مسولین فنی مهد های کودک

مسولین فنی مهد های کودک

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می کند. این دوره در سرتاسر ایران ...

مربیان شاغل  در مهد های کودک

مربیان شاغل در مهد های کودک

آموزش و مراقبت از کودکان نقش مهمی در اجتماع دارد. دوره مربیگری مهدکودک جهاد دانشگاهی با آموزش غیر متمرکز برای متقاضیان، امکان مربیگری در مهد کودک را فراهم می‌کند. این دوره در سرتاسر ایران و ...

کمک های اولیه و فوریت پزشکی

کمک های اولیه و فوریت پزشکی

در کشورهای پیشرفته، آموزش مستمر کمک های اولیه به گروه های مختلف جامعه، امری بدیهی و معمول است. در کشور ما با توجه به کثرت وقوع حوادثی نظیر تصادف و حوادث شغلی، سوانح طبیعی نظیر ...

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه

باید توجه داشت که از یک طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و کوچک ترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود ...

دستیار کنار دندانپزشک

دستیار کنار دندانپزشک

از آنجاییکه تامین بهداشت جامعه و نیز ارتقای خدمات ارایه شده در جامعه در زمره قوانین هر جامعه ای می باشد و همچنین لزوم بازآموزی و نوآوری جامعه پزشکی کشور و ارتقای سطح دانش افرادی ...