شنبه 02, 09, 1398
محل قرارگیری: علمی کاربردیرشته های مرکز

پورتال ها


http://http://edu.jdhor.ac.ir/site

خبرگزاری ها

اوقات شرعی

رشته های مرکز

دانشگاه جامع علمي كاربردي واحد استان هرمزگان
دورههای موجود در مراكز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرعباس  

 

رديف

عنوان دوره

مقطع

1       

حقوق قضائی گرايش علوم ثبتی

كارداني ناپيوسته

2       

حقوق قضائی گرايش علوم ثبتی

کارشناسی ناپيوسته

3       

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار

کاردانی ناپیوسته

4       

کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری

کارشناسی ناپیوسته

5       

حسابداری گرايش دولتی

كارداني ناپيوسته

6     

مدیریت بازرگانی

كارداني ناپيوسته

7     

مترجمی زبان انگلیسی

كارداني ناپيوسته

8      

نرم افزار کامپیوتر

كارداني ناپيوسته

9   

حسابداری گرایش دولتی

کاردانی ناپیوسته

10   

فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارداني ناپيوسته

11   

کارشناسی حرفه ای حقوق- حقوق ثبتی

کارشناسی نا پیوسته

12   

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

13   

شهرسازی

كارداني ناپيوسته

14   

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی –برنامه ریزی فرهنگی

کارشناسی ناپیوسته

15   

حسابداری

كارشناسي ناپيوسته

16   

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

کاردانی ناپیوسته

17   

کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی

کاردانی ناپیوسته

18   

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب وکار

کاردانی ناپیوسته

19  

کاردانی فنی شهرسازی

کاردانی ناپیوسته

20   

کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی

کارشناسی ناپیوسته

21  

مدیریت امورفرهنگی

كارشناسي ناپيوسته

22 

کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

23   

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتی

کاردانی ناپیوسته

24   

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

كارشناسي ناپيوسته

25   

مهندسی تکنولوژی فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

26   

مهندسي فناوري اطلاعات-تجارت الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

27   

بازاریابی

كارداني ناپيوسته

28   

حسابداری گرايش مالی

كارداني ناپيوسته

29   

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت وشبکه های گسترده

کاردانی ناپیوسته

30   

فناوری اطلاعات و ارتباطات

كارداني ناپيوسته

31   

نرم افزار کامپیوتر

كارداني ناپيوسته

32   

كارداني حرفه اي بازاريابي

كارداني ناپیوسته

33   

کاردانی حرفه ای حسابداري- حسابداري مالي

كارداني ناپیوسته

34   

 کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازي كامپيوتر

كارداني  ناپیوسته

35   

کادانی فنی فناوري اطلاعات-اينترنت و شبكه هاي گسترده

كارداني ناپیوسته

36   

کارشناسی حرفه ای حسابداري خدمات و توليدات صنعتي

كارشناسي  ناپیوسته

37   

مهندسی فناوري اطلاعات گرايش امنيت اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

 

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات دانشگاه

دوره های جاری

ادارات استان